Avís legal / condicions

el present Avís Legal estableix les condicions d'ús que regulen l'accés i ús a www.guillemrecolons.com , titularidad de GUILLEM RECOLONS ARGENTER (des d'ara, l'autor) qui posa el lloc web a disposició dels usuaris d'Internet, per tal de proporcionar-informació sobre les nostres activitats i serveis.

Li donem la benvinguda i us convidem a llegir atentament les Condicions Generals d'Ús d'aquest Lloc Web (des d'ara, les "Condicions Generals d'Ús") que descriuen els termes i condicions que seran aplicables a la seva navegació pel mateix, de conformitat amb el que estableix la normativa espanyola d'aplicació. Atès que es podrien modificar en el futur aquestes condicions d'ús, us recomanem que les visiteu periòdicament per estar degudament informat dels canvis realitzats.

 

Amb l'ànim de que l'ús del lloc web s'ajusti a criteris de transparència, claredat i senzillesa, l'informem que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les Condicions Generals d'Ús serà rebuda i solucionada contactant amb Guillem Recolons en la direcció guillem@recolons.com.

 

 1. objecte

GUILLEM RECOLONS ARGENTER subministra el contingut i els serveis de l'espai web, amb subjecció a les presents condicions generals d'ús així com a la política sobre tractament de dades personals (des d'ara, la "Política de Protecció de Dades"). L'accés a aquest espai web, o la seva utilització en qualsevol forma, li atorga la qualificació de "Usuari" i implica l'acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals d'Ús, se el dret a modificar-los en qualsevol moment. En conseqüència, serà responsabilitat de tot Usuari, l'atenta lectura de les Condicions Generals d'Ús vigent en cadascuna de les ocasions en que accedeixi a aquest lloc web, pel que si aquest no està d'acord amb qualsevol dels mateixos aquí disposats, haurà d'abstenir respecte a l'ús d'aquest lloc web.

 

Així mateix, queda advertit que, en ocasions, es podran establir condicions particulars per a la utilització en el Lloc Web de continguts i / o serveis específics, la utilització d'aquests continguts o serveis implicarà l'acceptació de les condicions particulars en ells especificades.

 

 1. serveis

A través del lloc web, li oferim als Usuaris la possibilitat d'accedir a informació sobre activitats i serveis de màrqueting personal, formació i creixement personal i empresa (des d'ara els serveis).

 

 1. Privacitat i Tractament de Dades

Quan per a l'accés a determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. L'autor donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la secció de Política de Privacitat.

 

 1. Propietat industrial i intel·lectual

L'Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren en l'Espai Web i especialment, dissenys, textos, imatges, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i / o comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i / o qualsevol altre element inserit en el pàgina, que són propietat exclusiva de l'autor i / o de tercers, que tenen el dret exclusiu d'utilitzar-los en el tràfic econòmic. Per tot això l'Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar aquests continguts mantenint indemne a l'autor de qualsevol reclamació que es derivi de l'incompliment d'aquestes obligacions. En cap cas l'accés a l'Espai web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets, llevat que s'estableixi expressament el contrari. Les presents condicions generals d'ús de l'Espai web no confereixen als usuaris cap altre dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de l'Espai Web i / o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per l'autor o el tercer titular dels drets afectats.

 

els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d'ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest Espai, així com el propi Espai en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d'autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. L'autor és titular dels elements que integren el disseny gràfic de l'Espai Web, el menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de l'Espai web o, en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a la utilització d'aquests elements. El contingut disposa l'Espai web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d'informació, en cap forma ni en cap mitjà, llevat que es compti amb l'autorització prèvia, per escrit, de la citada Entitat.

 

Així mateix queda prohibit suprimir, eludir i / o manipular el "copyright" així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d'informació que poguessin contenir els continguts. L'Usuari d'aquest Espai web es compromet a respectar els drets enunciats ia evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas l'autor l'exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

 

 1. Obligacions i Responsabilitats de l'Usuari de l'Espai Web

L'Usuari es compromet a:

 1. a) Fer un ús adequat i lícit de l'Espai Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (jo) la legislació aplicable en cada moment; (ii) les condicions generals d'ús de l'Espai Web; (iii) la moral i bons costums generalment acceptats i (iv) l'ordre públic.
 2. b) Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que calguin per accedir a l'Espai Web.
 3. c) Facilitar informació veraç en emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts en l'Espai Web i a mantenir-les actualitzades en tot moment de forma que respongui, en cada moment, a la situació real de l'Usuari. L'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l'autor o a tercers per la informació que faciliti.

 

No obstant el que estableix l'apartat anterior l'Usuari haurà així mateix abstenir de:

 1. a) Fer un ús no autoritzat o fraudulent de l'Espai Web i / o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en les presents condicions generals d'ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.
 2. b) Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides de l'Espai Web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.
 3. c) Provocar danys en els sistemes físics o lògics de l'Espai Web, dels seus proveïdors o de tercers.
 4. d) Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de l'Empresa, proveïdors o de tercers.
 5. i) intentar accedir, utilitzar i / o manipular les dades de l'autor, tercers proveïdors i altres usuaris.
 6. F) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 7. ) suprimir, amagar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de l'autor o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que puguin inserir-se en els continguts.
 8. h) Obtenir i intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels que s'utilitzin habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització de l'Espai web i / o dels continguts.
 9. jo) en particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:
 • De qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació vigent.
 • indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic.
 • indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
 • incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i / o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, la degradació, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic.
 • Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor.
 • Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic.
 • Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a la societat o a tercers sense que hagi estat autoritzat l'ús que es pretengui realitzar.
 • Sigui contrari a l'honor, a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de les persones.
 • Constitueixi qualsevol tipus de publicitat.
 • Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament de l'Espai Web.

 

Si per accedir a alguns dels serveis i / o continguts de l'Espai Web, se li proporcionés una contrasenya, s'obliga a usar-la de manera diligent, mantenint-la en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat, es compromet a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l'accés als esmentats serveis i / o continguts per part de persones alienes. igualment, s'obliga a notificar a la societat qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, pèrdua o l'accés no autoritzat, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior, l'Empresa quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l'ús indegut de la seva contrasenya, sent de la seva responsabilitat qualsevol utilització il·lícita dels continguts i / o serveis de l'Espai Web per qualsevol tercer il·legítim. Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d'Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d'aquest incompliment puguin derivar per a l'autor.

 1. Responsabilitats

No es garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en el web que es puguin veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control. No es fa responsable de les decisions que puguin adoptar com a conseqüència de l'accés als continguts o informacions ofertes.

Es podrà interrompre el servei, o resoldre de manera immediata la relació amb l'Usuari, si es detecta que un ús del seu Espai web, o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix, és contrari a les presents Condicions Generals d'Ús. L'autor no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivats de l'ús de l'Espai Web.

Únicament serà responsable d'eliminar, el més aviat possible, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que així es notifiqui. Especialment l'autor no serà responsable dels perjudicis que es puguin derivar, entre d'altres, de:

 1. a) interferències, interrupcions, errors, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de l'autor.
 2. b) intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.
 3. c) abús indegut o inadequat de l'Espai Web.
 4. d) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del mateix. Els administradors de la societat es reserven el dret de retirar, Totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en l'Espai Web.

L'autor exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris de Espai web. Així mateix queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D'altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d'aquests serveis, podrà ser l'Usuari reclamat pels danys o perjudicis causats.

 

Vostè mantindrà a www.guillemrecolons.com indemne davant de qualsevol dany i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús de l'Espai Web. Així mateix, vostè s'obliga a indemnitzar davant de qualsevol dany i perjudicis, que es derivin de l'ús per la seva part de "robots", "Aranyes", "Crawlers" o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament de l'Espai Web.

 

 1. hipervincles

L'Usuari s'obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant hiperenllaç o hipervincle, l'Espai Web, així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit del responsable del fitxer.

 

L'Espai web pot incloure enllaços a altres espais web, gestionats per tercers, a fi de facilitar l'accés de l'Usuari a la informació d'empreses col·laboradores i / o patrocinadores. D'acord amb això, la societat no es responsabilitza del contingut d'aquests Espais web, ni se situa en una posició de garant ni / o de part ofertant dels serveis i / o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers.

 

Es concedeix a l'Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal de l'Espai Web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els Espais web que incloguin enllaç al nostre Espai web (jo) no podran falsejar la seva relació ni afirmar que s'ha autoritzat aquest enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de la nostra societat; (ii) no podran incloure continguts que puguin considerar de mal gust, obscè, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l'ordre públic o il·lícits; (iii) no podran enllaçar a cap pàgina de l'Espai Web diferent de la pàgina principal; (iv) haurà d'enllaçar amb la pròpia direcció de l'Espai Web, sense permetre que l'Espai web que realitzi l'enllaç reprodueixi l'Espai Web com a part del seu web o dins d'un dels seus "frames" o crear un "browser" sobre qualsevol de les pàgines de l'Espai Web. L'autor podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç a l'Espai Web, després de la qual cosa haurà de procedir immediatament a la seva eliminació.

 

L'autor no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres Espais web que tinguin establerts enllaços amb destinació a l'Espai Web.

 

 1. Protecció de dades

Per utilitzar alguns dels Serveis, l'Usuari ha de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. L'autor tractarà automatitzadament aquestes dades i aplicarà les corresponents mesures de seguretat, tot això en compliment de la Llei 15/1999, de Protecció de dades de caràcter personal, el RD 1720/2007, de desenvolupament, i Reglament UE 2016/679. L'usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals així com l'establiment de les finalitats prèviament establertes, al que disposen les condicions definides en la Política de Privacitat.

 

 1. Cookies

Elo autor es reserva el dret d'utilitzar la tecnologia "galeta" al Espai Web, per tal de reconèixer-lo com usuari freqüent i personalitzar l'ús que faci de l'Espai web mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts més desitjats o específics.

Les cookies recopilen la direcció IP de l'usuari sent Google el responsable del tractament d'aquesta informació.

 

Les cookies són fitxers enviats a un navegador, per mitjà d'un servidor web, per registrar la navegació de l'Usuari en l'Espai Web, quan l'Usuari permeti la seva recepció. Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur. Si us plau consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

 

Gràcies a les cookies, resulta possible que es pugui reconèixer el navegador de l'ordinador utilitzat per l'Usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitàries que l'usuari, als perfils demogràfics dels usuaris així com per mesurar les visites i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d'entrades.

 

 1. Durada i terminació

La prestació del servei d'aquest Espai Web i els altres serveis tenen en principi una durada indefinida. No obstant es podrà donar per acabada o suspendre qualsevol dels serveis del portal. Quan això passi, i en la mesura del possible, l'autor anunciarà la terminació o suspensió de la prestació del servei determinat.

 

 1. Declaracions i Garanties

En general, els continguts i serveis oferts en l'Espai Web tenen caràcter merament informatiu. per tant, a oferir-, no atorga garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts en el Espai web, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, excepte en la mesura en què per llei no puguin excloure aquestes declaracions i garanties.

 

 1. força major

L'autor no serà responsable en tot en cas d'impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

 

 1. Resolució de controvèrsies. Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals d'ús, així com l'ús de l'Espai Web, es regiran per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia les parts se sotmetran als jutjats i tribunals del domicili social de l'autor.

 

En el cas que qualsevol estipulació de les presents condicions generals d'ús resultés inexigible o nul en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d'una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals d'Ús resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, l'autor procedirà a la modificació o substitució d'aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l'objectiu i pretensió reflectits en la estipulació original.